Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe website. Informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. De nieuwe website zal in januari online komen.
×

Toelatingsprocedure

Belangrijk bij het lezen van deze paragraaf is dat u zich realiseert dat de beschreven toelatingsprocedure geheel nieuw is. Alle eerdere regelgeving is hiermee vervallen.

Procedure:

Vanaf 1 augustus 2014 kan een leerling aangemeld worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, nadat de Commissie van Toewijzing (CvT) van het samenwerkingsverband een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ heeft afgegeven.

De CvT gaat over tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring indien:

a.            Sprake is van een zorgvuldige en compleet gedocumenteerde procedure, waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van een handelingsgerichte aanpak, waarbij ouders in een vroegtijdig stadium zijn betrokken;

b.            Het afgesproken ‘groeidocument’ (document waarin de school vastlegt welke onder- steuning zij aan een leerling geeft) volledig is en een juist beeld van de gevolgde procedure geeft;

c.            Ouders, school van herkomst en so instelling instemmen met de aanvraag en deze hebben ondertekend.

Bovenstaande procedure betekent dat het bij de toelatingsprocedure niet gaat om het stellen van diagnoses of het bepalen van het intelligentieniveau, maar om het vaststellen van de handelingsverlegenheid van de school waar het kind onderwijs ontvangt of waar het kind is aangemeld. (bij kleuters of leerlingen die voor het eerst naar het Voortgezet Onderwijs gaan).

Iedere school heeft een wettelijk verplicht ‘School Ondersteuningsprofiel’ opgesteld. In dit ‘schoolondersteuningsprofiel’ heeft de school vastgelegd op welke wijze zij de ondersteuning en de extra ondersteuning binnen hun school hebben georganiseerd. Van belang bij het bieden van extra ondersteuning is dat de school dit doet in overleg met de ouders. Wanneer blijkt dat de ondersteuning die een leerling nodig heeft, de mogelijk- heden van de school overstijgt, kan de school, na toestemming van ouders, overgaan tot het aanvragen van een toelatingsverklaring.

Geldigheidsduur Omdat de wet-en regelgeving Passend Onderwijs met ingang van dit jaar ingaat, is voor het basisonderwijs in deze regio een overgangsregeling getroffen. Voor alle leerlingen die voor 1 augustus 2014 zijn toegelaten, geldt dat hun toela- tingsverklaring geldig is tot het eind van hun verblijf op de SO afdeling van de Verschoorschool.  Voor leerlingen met een toelatingsverklaring die is afgegeven na 1 augustus 2014, geldt dat de CvT in de verklaring vastlegt wat de geldigheidsduur ervan zal zijn.

Toelaatbaar Ouders van leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen worden uitgenodigd door de Commissie van Begeleiding van de Verschoorschool Met ouders worden de bevindingen uit de toelaatbaarheidsverklaring besproken, handelingsadviezen geformuleerd en een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. In dit document is het ontwikkelingsprofiel van de leerling opgenomen. Dit document wordt door ouders en schoolleiding ondertekend. De leerling wordt geplaatst in een groep. Op een met ouders vastgestelde datum, vindt een evaluatie plaats waarvoor ouders worden uitgenodigd.

src_e6bac2dfbe01942f36a35fe7f52c34658e468dab.jpg
Ouders
Blijf goed geïnformeerd. Hier vindt u alles wat u moet weten over onze school en de groep van uw kind. Wij willen samen met u werk maken van het talent van uw kind.
Lees meer
Leerlingen
Check in met je eigen wachtwoord en deel je foto’s en weetjes met je klasgenoten. Ook voor  het werken aan je groepsopdrachten kun je hier terecht.
Lees meer

Meer dan een school

img_slider2.jpg
img_slider3.jpg
"Wij zijn meer dan een school. Wij bieden kinderen met complexe hulpvragen op het gebied van gedrag en leren een toekomst".