Header afbeelding vervolg tekstpagina's

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

 

Dit schooljaar zijn er nieuwe leden gestart in de GMR van Stichting Volare. Graag willen wij aan jullie voorstellen, zodat jullie weten welke GMR leden actief zijn bij Stichting Volare.

De GMR en de MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de Stichting. Over een aantal belangrijke zaken is het bevoegd gezag van de Stichting verplicht instemming aan de GMR of MR te vragen. En over een aantal andere zaken dient het bestuur de GMR of MR om haar advies te vragen. Het reglement van de GMR en MR is voor iedereen, die een relatie heeft met de school ter inzage op te vragen evenals de verslagen van de GMR en MR in overleg. Deze documenten kunt u opvragen bij de GMR (gmr@volare-onderwijs.nl)  of MR leden (mr@verschoorschool.nl  of mr@vanderreijdenschool.nl).

Vanuit de GMR en MR zullen wij vanaf nu regelmatig verslag doen van onze activiteiten. 

Met vriendelijke groet,

GMR leden Stichting Volare

 

 

Even voorstellen 

Jesca Prinsse Rusken : Leraarondersteuner op de Verschoorschool  

En sinds sept 2016 ben ik actief in de MR Verschoorschool en GMR stichting Volare . En maak ik deel uit van de personeelsgeleding.
 Ik ben sinds 1995 werkzaam op de Verschoorschool en doe dit nog steeds met zeer veel plezier.
Nu dus actief in de MR/GMR. Ik vind het belangrijk om vooral in deze roerige tijd binnen het onderwijs mij in te zetten voor het belang van de school, de kinderen hun ouders/verzorgers en het personeel. De samenwerking met collega`s en ouders binnen de MR/GMR is hierbij zeer waardevol! Goed om met elkaar mee te kijken naar de ontwikkelingen binnen en buiten de school die van belang zijn.

 
   
Jolanda uit den Bogaard  : leerkracht op de Van der Reijdenschool  

Op de Van der Reijdenschool  ben ik wellicht al een bekend gezicht voor U. Met veel plezier geef ik les aan uw kinderen.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 ben ik lid van de  (G)MR. Ik zal mijn kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten voor het team, de ouders en de leerlingen. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs

 
   
Marieke Schuiling – van Eerbeek : leerkracht High-care groep op de Verschoorschool  

Sinds maart 2017 maak ik deel uit van de personeelsgeleding van de MR van de Verschoorschool  en  de GMR van Stichting Volare. Ik ben werkzaam sinds 2004 als leerkracht op de Verschoorschool. Momenteel begeleid ik de leerlingen die naar de Boomhut komen op twee van de locaties van de Verschoorschool.

Ik vind het belangrijk om deel te nemen in de (G)MR om mee te denken over het onderwijsbeleid en de gang van zaken binnen onze Stichting Volare. De samenwerking met de oudergeleding vind ik waardevol om gezamenlijk de belangen van de kinderen, ouder(s)/ verzorger(s) en collega’s te behartigen. Binnen de (G)MR hoop ik samen met de ouders en collega’s me sterk te maken voor een school waar ieder kind en elk personeelslid zichzelf kan zijn en zich veilig voelt.

 
   
Henriët Marskamp : leerkrachtondersteuner op de Van der Reijdenschool  
Sinds januari  2016 maak ik deel uit van de personeelsgeleding van de MR (Van der Reijdenschool) en de GMR ( Van der Reijdenschool en Verschoorschool). Sinds 2004 werk ik als leerkrachtondersteuner op de Van der Reijdenschool in Epe. Zelf heb ik twee kinderen, Robin (7 jaar) en Jesse (4 jaar).
Binnen de MR en de GMR hoop ik samen met ouders en collega’s me sterk te maken voor een school waar ieder kind en elke leerkracht zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen. Vooral kijkend naar de individuele talenten.
Samen met de oudergeleding van de MR en GMR nadenken over het onderwijsbeleid en de gang van zaken op onze school vind ik erg belangrijk en waardevol!
 
   
Mijn naam is Izmar Drost  
In het dagelijks leven bankier en woonachtig in Putten. Samen met mijn vriendin Willie hebben wij twee zoons waarvan Jens, de oudste sinds anderhalf jaar naar de Verschoorschool gaat. Na het eerste jaar een kukeluus te zijn geweest is hij inmiddels omgetoverd tot Rups. Jens heeft het erg naar zijn zin op school. Vooral de gymles is favoriet. Tijdens de introductiedag, anderhalf jaar geleden, werd gevraagd of er ouders dan wel verzorgers waren die een bijdrage wilden leveren als MR lid. Omdat ik van mening ben dat een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en bestuur van groot belang is, heb ik besloten mij aan te melden. Mijn primaire rol, het opkomen voor de belangen van de ouders,  hoop ik in de nabije toekomst te blijven doen.  
   
Mijn naam is Tallin Tempelman  
en zit als ouder in de MR. Mijn zoon gaat al een paar jaar naar de Verschoorschool en zit nu bij de Buizerds. Onderwijs en hoe dat gaat op school ligt me na aan het hart. Het past ook bij mijn werk als leraar en innovatiecoach in het voortgezet onderwijs. Naast mijn rol in het onderwijs, ben ik echt een gezinsman. Ik vind het leuk om met ze allen een middag een bordspel te doen. Maar ik vind het ook heerlijk om samen het water op te gaan met de surfplank of zeilboot.   
   
Mijn naam is Henrianne Denekamp.  

Sinds kort lid van de MR. Ik ben de moeder van Sebastiaan.
Hij is 6 jaar en zit in de Pinguïngroep (groep 2,3,4). Ik heb ook een dochter van 8 jaar, Isabelle. Zij zit op de St. Bernardusschool. We wonen met veel plezier in Epe. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in het bos te wandelen.

 
   

 

Speciaal, omdat jij talent hebt.
Speciaal, omdat jij talent hebt.