Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht (onderdeel van de Wet passend onderwijs). Dit betekent dat leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, in principe binnen het regulier onderwijs geholpen moeten worden. Als een schoolbestuur vindt dat de school deze leerling geen goed aanbod kan doen, moet samen met ouders gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs, zoals de Van der Reijdenschool of de Verschoorschool. Voor de Van der Reijdenschool en de Verschoorschool is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Toelatingsprocedure

Een leerling kan pas toegelaten worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs, nadat de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband een toelatingsverklaring (TLV) heeft afgegeven. De Commissie van Toewijzing gaat over tot het afgeven van een TLV indien:

  • er sprake is van een zorgvuldig en compleet gedocumenteerde procedure, waaruit duidelijk blijkt dat er sprake is van een handelingsgerichte aanpak, waarbij  u als ouders in een vroegtijdig stadium bent betrokken;
  • het afgesproken ‘groeidocument’ of ontwikkelperspectief (document waarin de school vastlegt welke ondersteuning zij aan een leerling geeft) volledig is en een juist beeld van de gevolgde procedure geeft;
  • u als ouders, de school van herkomst en de school voor speciaal (basis)onderwijs instemmen met de aanvraag en deze hebben ondertekend.

Bovenstaande procedure betekent dat het bij de toelatingsprocedure niet gaat om het stellen van diagnoses of het bepalen van het intelligentieniveau, maar om het vaststellen van de handelingsverlegenheid van de school waar het kind onderwijs ontvangt of waar het kind is aangemeld.

Een passende school

Bij kleuters die voor het eerst naar school gaan vanuit een specialistische voorschoolse setting wordt de aanvraag voor een TLV gedaan door het Speciaal Onderwijs. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Commissie Onderinstroom van de Zeeluwe.

Om de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring als school voor Speciaal Onderwijs te ondersteunen (en ondertekenen) starten wij met een intakegesprek en rondleiding met ouders. De orthopedagoog nodigt ouders uit voor een gesprek en brengt de vragen voor plaatsing goed in kaart. De belangrijkste conclusies uit dit gesprek worden in een verslag gezet en met ouders gedeeld (OPP-intake). Na dit intakegesprek wordt de leerling besproken in de Commissie van Onderzoek (CvO). In de CvO hebben de orthopedagogen van de school, de directeur, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts zitting. Ouders ontvangen schriftelijk de uitkomst van de bespreking van hun kind in de CvO.

Mocht blijken dat plaatsing op de Verschoorschool niet het best passend is bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling, dan begeleiden we ouders bij het zoeken naar een beter passende school. Wij laten de leerling niet ‘los’ voordat de best passende school is gevonden.

Naar onze school

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht (onderdeel van de Wet passend onderwijs). Dit betekent dat leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, in principe binnen het regulier onderwijs geholpen moeten worden. Als een schoolbestuur vindt dat de school deze leerling geen goed aanbod kan doen, moet samen met ouders gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een andere school voor regulier onderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs, zoals de Van der Reijdenschool of de Verschoorschool. Voor de Van der Reijdenschool en de Verschoorschool is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Informatieformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Via de button 'opslaan en doorgaan' kunt u tussentijds uw formulier opslaan. Er wordt een link getoond of naar uw emailadres verzonden om terug te keren naar het formulier. U dient uw formulier binnen 30 dagen af te ronden en te verzenden. Na 'verzenden' wordt een automatisch gegenereerde email naar het emailadres van ouder/verzorger 1 gestuurd.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 5

Persoonlijke gegevens leerling

Adres*
Geboortedatum*