Gedragscode

Binnen onze school en op het schoolplein vinden wij een plezierige omgang met elkaar van groot belang. Daarom hanteren wij een aantal basisprincipes die ons helpen dit te realiseren. In het Veiligheidsplan hebben we de afspraken zoals wij die hanteren vastgelegd. Wij vinden het belangrijk om ook de kinderen sociaal vaardiger te maken, in de groepen wordt er gericht aandacht besteed aan de gedragscode.

Leerlingen ervaren onze school als een plek waar zij weten waar zij aan toe zijn, waar regels zijn om je aan te houden, maar waar ook ruimte is om je te kunnen uitleven.

Goede voorbeeld

Als medewerkers zijn wij het voorbeeld van de omgang, die wij ook van leerlingen vragen. Wij spreken elkaar aan op minder passend of ongewenst gedrag. We leren elkaar vanuit een positief zelfbeeld keuzes te maken, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Bij overtreding van de schoolregels reageren we altijd op dezelfde manier:

  • Benoemen van het (ongewenste) gedrag
  • Benoemen van de gevolgen
  • In herinnering roepen van de regel: benoemen van het gewenste gedrag
  • Keuze bieden om het gedrag te veranderen
  • Volgen van de leerling
  • Belonen en straffen

 

Monitor sociale veiligheid

De beleving van de sociale veiligheid wordt jaarlijks onder leerlingen en eens per twee jaar onder personeel getoetst. Op basis van de uitkomsten van zo’n monitor wordt de sociale veiligheid geëvalueerd en waar nodig verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De uitkomsten worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven aan ouders.