Samenwerking

Vanuit de Verschoorschool hechten wij sterk aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Het is onze ervaring, dat goede samenwerking veel bijdraagt aan een succesvolle schoolloopbaan van kinderen. Wij doen ons uiterste best om samen met ouders (dé deskundigen van hun kind) op te trekken en verwachten van ouders dat ook zij zich hiervoor inspannen.

Door onze regionale functie zijn ouders veelal niet in de gelegenheid hun kind zelf te begeleiden naar school. Korte contactmomenten tussen ouders en leerkracht op het schoolplein of in de klas zijn daardoor beperkt. Om het contact en de communicatie tussen school en ouders te bevorderen hebben we daarom een aantal overlegmomenten en informatiekanalen ingevoerd.

Contactmomenten

Kennismaking

Vlak voor de zomervakantie organiseren wij een kennismakingsmoment voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders. Op deze ochtend zitten alle kinderen in de groepssamenstelling, zoals die na de zomervakantie zal starten. Ook staan dan de leraar en leraarondersteuner van het nieuwe schooljaar al voor hun nieuwe groep. Tegelijkertijd kunnen alle nieuwe ouders kennis maken met de directie, orthopedagogen en intern begeleiders van de school en met elkaar.

Informatieavond

Op dinsdagavond 5 september 2023 vindt de ouderinformatieavond voor de groepen plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de leerkracht, de leraarondersteuner en ouders van klasgenootjes van uw zoon of dochter. Ook wordt u uitgebreid geïnformeerd over het schoolprogramma van het komende schooljaar.

OPP

Een OPP is zoals velen van u inmiddels weten een plan dat bij de start van een leerling op onze school wordt opgesteld. In dit plan staat omschreven aan welke doelen wij met uw kind in het komende schooljaar gaan werken. Tevens staat hierin hoe de schoolontwikkeling van uw kind verloopt.

Het OPP is een zogenaamd ‘levend document’ waarin gedurende het gehele jaar resultaten, afspraken, aanpassingen, evaluaties e.d. worden bijgehouden. Daarom wordt dit OPP ook meerdere keren met ouders besproken, maar minimaal twee keer per jaar, nadat het OPP u vooraf is toegezonden. Aan het slot van ieder gesprek over het OPP wordt met u afgesproken welke gespreksopbrengsten in het OPP vastgelegd worden.

De eerste OPP-bespreking vindt plaats na de herfstvakantie, het tweede OPP gesprek half februari en het laatste OPP gesprek uiterlijk in de laatste week van juni. Eventueel andere gesprekken worden gepland naar behoefte.
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen voor de start op school een ‘start’ OPP wat met ouders wordt doorgesproken.

Voor de ouders waarvan de leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan wordt er in oktober/november een ouderavond georganiseerd waarin wij ouders informeren over de keuzemogelijkheden binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs in onze regio. In januari worden de
ouders uitgenodigd voor een ‘schooladviesgesprek’.

Huisbezoek

De leraar en leraarondersteuner van onze nieuwe leerlingen gaan zo snel mogelijk in het schooljaar, één keer op huisbezoek. Doel van dit bezoek is nadere kennismaking met de ouders en kennismaking met de leefwereld van het kind thuis. Tijdens het huisbezoek kunnen vragen die er leven bij ouders of leerkrachten en leraarondersteuners aan de orde gesteld worden.

Bij de overige leerlingen vindt een huisbezoek alleen plaats op verzoek van ouders of naar aanleiding van de groepsbespreking of vragen vanuit de Commissie van Begeleiding. In die situaties wordt er veelal contact opgenomen door de schoolmaatschappelijk werker.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen school. Deze nieuwsbrief is volledig digitaal en wordt verspreid via Parro en de mail. Allerlei wetenswaardigheden, groot en klein worden hierin vermeld. De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd.

Parro-app

Met behulp van de ‘Parro-app’ communiceren wij ook digitaal met ouders. Hierbij gaat het altijd om informatie op schoolniveau of om informatie vanuit de groep van uw kind en over informatie van uw kind (dit laatste ontvangen ouders alleen strikt persoonlijk). Om ervoor te zorgen dat de Parro-app goed werkt, is het belangrijk dat de administratie van school beschikt over een correct emailadres en telefoonnummer van de ouders. Wilt u eraan denken dat u wijzigingen doorgeeft?

Heeft u nog geen inlogcode of bent u hem kwijt? U kunt een nieuwe aanvragen door een mailtje te sturen naar:
info@volare-onderwijs.nl Indien wenselijk kunt u in overleg met de leerkracht ook gebruik maken van de groepsmail van de groep van uw kind. Dit mailadres is: naam van de groep@volare-onderwijs.nl (vb. beren@volareonderwijs.nl)

Klankbordgroep

Op de Verschoorschool hebben ouders de mogelijkheid om mee te praten over zaken op school. Aan de hand van verschillende thema’s komt de klankbordgroep 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan. Zowel teamleden als ouders kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. Met behulp van de feedback van ouders proberen we tot nog betere keuzes te komen voor ons onderwijs.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de ouders en twee vertegenwoordigers namens het team. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school. Over een aantal belangrijke zaken is het bevoegd gezag van de school verplicht instemming aan de MR te vragen en over een aantal andere zaken dient het bestuur de MR om haar advies te vragen. MR vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk.

Jaarlijks is er tweemaal een overleg tussen schoolbestuur en MR. Het reglement van de MR ligt voor iedereen die een relatie met de school heeft ter inzage, evenals de verslagen van het MR overleg.  De MR-leden vertegenwoordigen ook onze school binnen de GMR.

Voor vragen aan de MR, voor het ontvangen van het reglement, de agenda of notulen van een MR vergadering of als u een MR vergadering wilt bijwonen, kunt u een mail sturen naar mr@volareonderwijs.nl. 

 

Leden MR

Mevr. W. van Wezel  (personeel), Mevr. L. van der Werf (personeel),  Mevr. J. Wallet-Glismeijer (ouder) en Mevr. J. van Geet (ouder)

GMR

Met het opnemen van de Verschoorschool en de van der Reijdenschool in de stichting Volare, ontstond voor het bestuur de verplichting om naast een MR op beide scholen, ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te richten. Aan deze GMR zijn advies en instemmingsbevoegdheden toebedeeld op het niveau van stichting Volare en overstijgen daarmee het schoolniveau.

De GMR bestaat uit zowel leden van de MR van de Verschoorschool als die van de Reijdenschool gezamenlijk. Ook de GMR heeft een statuut en reglement dat op school ter inzage ligt. De GMR zal over haar activiteiten ook regelmatig verslag doen.

U kunt de GMR bereiken via hun emailadres: gmr@volare-onderwijs.nl

onderwijs.nl

Leden GMR

Verschoorschool: Mevr. W. van Wezel  (personeel), Mevr. L. van der Werf (personeel),  Mevr. J. Wallet-Glismeijer (ouder) en Mevr. J. van Geet (ouder)

Van der Reijdenschool: Mevr. S. Eilers (personeel), Mevr. J. Altena (personeel) – secretaris, Mevr. E. Rodijk-Scheltinga, voorzitter (ouder) en Mevr. J. Bonhof (ouder)

OR

Verschoorschool heeft een actieve ouderraad (OR). In deze commissie hebben gemiddeld acht ouders zitting, maar wanneer zij in actie komen op school, worden meestal nog veel meer ouders ingeschakeld. De ouderraad biedt assistentie bij een aantal festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest en spel- en sportdagen. De ouderraad staat altijd open voor enthousiaste ouders om zitting te nemen of mee te helpen bij allerlei activiteiten.

De ouderraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering voor alle ouders, waarin zij verslag doet van haar activiteiten en verantwoording aflegt over de ingezette middelen